naroči si RSS novice RSS Novice Center za socialno delo Radovljica

2018
26
APR
REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO


Vlada RS je na današnji seji sprejela akte, ki omogočajo nadaljevanje reorganizacije centrov za socialno delo za uvedbo nove organizacijske strukture. Za 16 novo ustanovljenih centrov za socialno delo je sprejela sklepe o ustanovitvi in odločbe o imenovanju vršilcev dolžnosti direktorja. Poleg tega je na novo določila plačne razrede direktorjev novoustanovljenih CSDjev. Sprejete odločitve predstavljajo tekoči posel vlade, saj je bila ustanovitev 16 CSDjev in imenovanje v. d. direktorjev predvidena že ob sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H).

S sprejetimi sklepi o ustanovitvi je bilo ustanovljenih 16 centrov za socialno delo, ki so nastali s spojitvijo 62 obstoječih  CSDjev  in bodo s svojem delovanjem pričeli 1. 10. 2018. Centri za socialno delo bodo poleg delovanja na sedežu poslovali tudi zunaj sedeža, in sicer v enotah, kjer imajo sedež zdajšnji centri za socialno delo, tako da bo vzpostavljenih 63 enot centrov za socialno delo. Pravno podlago za sprejetje sklepov o ustanovitvi predstavlja novela  ZSV-H. Z omenjenimi sklepi so urejene statusne in druge zadeve v zvezi z delovanjem novonastalih CSDjev ter medsebojna razmerja med ustanoviteljem in CSDji.

Z Uredbo o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja (iz decembra 2017) je določenih 16 CSDjev na območni ravni. Ti bodo za celotno območje na enem mestu izvajali vodenje in upravljanje. Znotraj vsakega izmed 16 CSDjev bodo delovale:
• skupna splošna služba, ki bo zajemala računovodske, administrativne, pravne in kadrovske  naloge,
• skupna strokovna služba, ki bo med drugim vključevala tudi mobilno strokovno enoto (sestavljali jo bodo različni profili - psiholog, pravnik, specialni pedagog itd.) in bo na voljo vsem enotam,
• služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev (t.i. letnih pravicah), v pristojnosti katere bo vodenje postopkov in odločanje o pravicah iz javnih sredstev.

Enote CSD bodo ostale pristojne za odločanje o pravicah starševskega varstva in družinskih prejemkih, z izjemo odločanja o pravici do dodatka za veliko družino, ki bo v pristojnosti CSDja.

Vlada RS je danes imenovala tudi 16 vršilcev dolžnosti direktorja novoustanovljenih CSDjev. Ti bodo do imenovanja direktorjev CSDjev, vendar največ za obdobje enega leta (od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019), pooblaščeni, da opravijo priprave za začetek dela CSDja ter od 1. 10. 2018 dalje organizirajo in vodijo strokovno delo ter poslovanje centra.

Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izraža zadovoljstvo ob sprejetih sklepih vlade: “Z današnjim dnem so sprejete še zadnje potrebne pravne podlage s strani Vlade RS, da lahko nadaljujemo z operativnim izvajanjem reorganizacije mreže CSDjev. V projekt smo preko delovnih skupin že aktivno vključili vse dosedanje direktorje CSDjev in Skupnost centrov za socialno delo. Vsi potrjeni vršilci dolžnosti direktorja so dolgoletni sodelavci in vodje CSDjev, ki se tudi sami zavedajo potrebe po reorganizaciji. Ključno je, da bo nova organizacija prinesla razbremenitev strokovnih delavcev z vidika upravnih postopkov in omogočila prostor za razvoj strokovnega dela ter s tem boljše storitve za uporabnike. Večina strokovnih nalog se bo tako še naprej izvajala na enotah. Z vidika zaposlenih je pomembno, da ohranjamo vse zaposlitve; vsi zaposleni bodo tudi obdržali pravice in obveznosti, ki so jih imeli pred reorganizacijo.”

Vlada RS je danes sprejela tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, s katero je direktorje novoustanovljenih CSDjev razporedila v plačne razrede od 50 do 55. Ti bodo namreč imeli več pristojnosti za večje območje delovanja.

V naslednjih korakih projekta reorganizacije sledi določitev podrobnejše notranje organizacije CSDjev in načina delovanja. V ta namen bodo v.d. direktorji opravili vsa dejanja za začetek dela novih CSD-jev, sprejeli prvi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in zagotovili vse druge pogoje za nemoteno izvajanje opravljanja dejavnosti centrov. Reorganizacija prinaša spremembe tudi za organe upravljanja. Predstavnikom sveta v dosedanjih CSDjih in dosedanjim direktorjem CSDjev bo prenehal mandat z dnem vpisa spojitve obstoječih CSDjev v nove CSDje v sodni register. Ob prenehanju mandata se dosedanje direktorje CSDjev za preostali čas trajanja mandata razporedi na delovno mesto pomočnika direktorja na enoti CSD.
Reorganizacija CSDjev vključuje tri povezane projekte: novo organizacijsko strukturo CSD-jev, spremembo oziroma poenostavitev postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev z uvedbo informativnega izračuna in uvajanje socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu s prejemniki socialnih transferjev v socialnem varstvu.

Preglednica novoustanovljenih 16 CSDjev na območni ravni in njihovih enot ter imenovanih v. d. direktorjev CSDjev:

 

CENTER ZA SOCIALNO DELO

ENOTE CENTRA ZA SOCIALNO DELO

V.D. DIREKTORJA

DOSEDANJE DELOVNO MESTO

CSD CELJE

Celje

Laško

Slovenske Konjice

Šentjur pri Celju

Šmarje pri Jelšah

mag. OLGA BEZENŠEK LALIĆ

            direktorica CSD Celje

CSD DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

Črnomelj

Metlika

Novo mesto

Trebnje

mag. IRENA KRALJ

direktorica CSD Metlika

CSD GORENJSKA

Jesenice

Kranj

Radovljica

Škofja Loka

Tržič

URŠKA REPAR JUSTIN

direktorica CSD Radovljica

CSD JUŽNA PRIMORSKA

Izola

Koper

Piran

Sežana

TJAŠA RODMAN

direktorica CSD Koper

CSD KOROŠKA

Dravograd

Radlje ob Dravi

Ravne na Koroškem

Slovenj Gradec

TADEJ POBERŽNIK

direktor CSD Slovenj Gradec

CSD LJUBLJANA

Grosuplje

LJ Bežigrad

LJ Center

LJ Moste-Polje

LJ Šiška

LJ Vič-Rudnik

Logatec

Vrhnika

MATEJ BABŠEK

direktor CSD Ljubljana Šiška

CSD MARIBOR

Lenart

Maribor – Center

Maribor - Tezno

Pesnica

Ruše

Slovenska Bistrica

MARJANA BRAVC

direktorica CSD Maribor

CSD OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD

Domžale

Kamnik

Litija

DANICA KOLŠEK

direktorica CSD Litija

CSD OSREDNJA SLOVENIJA – ZAHOD

Kočevje

Ribnica

KATARINA HITI

direktorica CSD Kočevje

CSD POMURJE

Gornja Radgona

Lendava

Ljutomer

Murska Sobota

BRANKO PETOVAR

direktor CSD Ljutomer

CSD POSAVJE

Brežice

Krško

Sevnica

MARINA NOVAK RABZELJ

direktorica CSD Krško

CSD PRIMORSKO - NOTRANJSKA

Cerknica

Ilirska Bistrica

Postojna

KRISTINA ZADEL ŠKRABOLJE

direktorica CSD Ilirska Bistrica

CSD SAVINJSKO - ŠALEŠKA

Mozirje

Velenje

Žalec

HELENA BEZJAK BURJAK

direktorica CSD Žalec

CSD SEVERNA PRIMORSKA

Ajdovščina

Idrija

Nova Gorica

Tolmin

PATRICIJA MOŽE

direktorica CSD Postojna

 

CSD SPODNJE PODRAVJE

Ormož

Ptuj

mag. MIRAN KERIN

direktor CSD Ptuj

CSD ZASAVJE

Hrastnik

Trbovlje

Zagorje ob Savi

ROK ZUPANC

direktor CSD Trbovlje

 Vir: MDDSZ

 

uredil : Branka
Datum objave : Četrtek, 26 April 2018 13:38

REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (88)
Arhiv (19)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice