naroči si RSS novice RSS Novice Center za socialno delo Radovljica

2018
29
MAJ
Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo


Žal dvig denarne socialne pomoči avtomatično ni mogoč in upravičenci bodo morali na pristojni center za socialno delo prinesti vlogo.  

Novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih namreč ni določila samo višjega osnovnega zneska minimalnega dohodka, ampak tudi novi ekvivalenčni lestvici oziroma nove višine minimalnega dohodka, ki pripadajo posameznemu družinskemu članu (te vplivajo na izračun cenzusa in na posamezni znesek pravice). Novela je določila tudi, da se s 1.6.2018 o denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku odloči na novo. Denarna socialna pomoč je namreč odvisna od višine dohodkov (iz zadnjih 3 mesecev pred mesecem vložitve vloge, zato pri ponovnem izračunu pride do zajema podatkov o dohodkih za novo obdobje), števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe (ali ima zagotovljeno bivanje/prehrano) in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni,…). Podobno velja za varstveni dodatek. Navedeno pomeni, da se, če stranka (ki je že upravičena do pravice) za preračun zaprosi do konca julija 2018, šteje, da je bila vloga vložena 31. 5. 2018 in se na novo ugotovi materialni položaj samske osebe oziroma družine oziroma se ponovno preveri, ali stranka še vedno izpolnjuje zakonsko določene pogoje za upravičenost do pravice od 1. 6. 2018 dalje. Če bi želeli, da se nova višina osnovnega zneska minimalnega dohodka upošteva na enak način kot vsakoletna uskladitev le-tega (avtomatično zvišanje dodeljenega zneska, tj. brez ponovne preverbe izpolnjevanja zakonsko določenih pogojev za upravičenost do pravice ali po uradni dolžnosti CSD ali na zahtevo stranke), bi moralo biti to urejeno z zakonom. Navedeno z novelo ni bilo določeno, ker kot že omenjeno zgoraj, z novelo ni bila določena samo nova višina osnovnega zneska minimalnega dohodka, ampak sta bili spremenjeni tudi ekvivalenčni lestvici za DSP in VD, ki narekujeta novo odločanje. Avtomatično odločanje v smislu uskladitve že dodeljenih pravic z novo višino osnovnega zneska minimalnega dohodka torej ni možno, saj za to pravna podlaga ne obstaja. Glede na navedeno je posledica ponovne preverbe lahko torej tudi ta, da stranka do pravice ne bo več upravičena (če se bo ugotovilo, da ne izpolnjuje več zakonsko določenih pogojev za upravičenost do pravice), zato se je sprejela odločitev, da se preračun opravi le na zahtevo stranke, in ne po uradni dolžnosti s strani CSD-jev. Opozarjamo še, da bi bile posledice v primeru odločanja po uradni dolžnosti s strani CSD-jev enake.


V zvezi z opozorilom, da zaradi določbe 16. člena ZUPJS (upoštevanje fiktivne DSP pri DS) obstaja velika verjetnost, da posamezni upravičenec do DSP za dvig ne odda nove zahteve (ker ne bo obveščen, da bi moral ponovno, kljub že veljavni odločbi o DSP, vložiti novo zahtevo) in bo zaradi tega dijak ali študent upravičenca, prejel nižjo državno štipendijo zaradi upoštevanja tega fiktivnega zneska, odgovarjamo kot sledi v nadaljevanju.

3. točka prvega odstavka 16. člena ZUPJS določa, da se ugotovljeni dohodek poveča za fiktivno ugotovljen dohodek v višini pravice iz javnih sredstev, do katere je oziroma bi bila oseba upravičena, če jo je oziroma bi jo skladno z vrstnim redom iz 7. člena tega zakona uveljavljala pred uveljavljanjem pravice iz javnih sredstev, ki jo uveljavlja. Navedeno ne pomeni, da se bo stranki pri ugotavljanju upravičenosti do državne štipendije upošteval fiktivni višji znesek DSP (zaradi povišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka), ampak se bo upošteval znesek DSP iz veljavne odločbe za DSP. Če torej stranka, ki je že upravičena do DSP, za preračun ne zaprosi, se ji pri državni štipendiji upošteva znesek DSP iz veljavne odločbe za DSP, in ne fiktivni višji DSP. Opozarjamo še, da pri državni štipendiji sprememba višine DSP ne predstavlja spremembe, na podlagi katere bi CSD odločal na novo.

Vir: MDDSZ

uredil : Branka
Datum objave : Torek, 29 Maj 2018 10:13

Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo Za višjo socialno pomoc potrebno oddati novo vlogo

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (88)
Arhiv (19)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice