naroči si RSS novice RSS Novice Center za socialno delo Radovljica

2012
1
JUN
Razpis za prosto delovno mesto direktorjaSvet Centra za socialno delo Radovljica na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 s spremembami), 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002 s spremembami), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 3/07 – UPB2, v nadaljevanju ZSV) in na podlagi 30. in 31. člena Statuta Centra za socialno delo Radovljica ter sklepa 3. seje Sveta Centra za socialno delo Radovljica z dne 29.5.2012, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja (M/Ž) Centra za socialno delo Radovljica

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/2007 – UPB2), in sicer:

  • da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije, teološke smeri z ustrezno specializacijo, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva ali

  • da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije, teološke smeri z ustrezno specializacijo, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,

  • da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz 3. alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.

Kandidati naj prijavi za razpis priložijo svojo vizijo Centra za socialno delo Radovljica za mandatno obdobje (do leta 2017).

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica – v zaprti kuverti z oznako ˝Ne odpiraj – razpis za direktorja˝ v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.


Svet Centra za socialno delo
Radovljica

uredil : Branka
Datum objave : Petek, 1 Junij 2012 07:46

Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (88)
Arhiv (19)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice