naroči si RSS novice RSS Novice Center za socialno delo Radovljica

2012
5
JUN
Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ


Generalni direktorji direktoratov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so na novinarski konferenci predstavili izvajanje ukrepov, ki jih na področju različnih prejemkov in socialnih transferjev predvideva Zakon o uravnoteženju javnih financ.

OTROŠKI DODATEK, STARŠEVSKA NADOMESTILA, DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO, POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
Za vse, ki so v letošnjem letu te pravice že uveljavili, torej že imajo odločbe, se ne spremeni nič. Prav tako bodo centri za socialno delo še po starem odločili o vlogah, ki so bile oddane pred uveljavitvijo ZUJF, torej pred 31. majem. Novosti bodo veljale za osebe, ki bodo vlogo za posamezno pravico vložile po uveljavitvi zakona.

Edina izjema je STARŠEVSKI DODATEK, ki se povišuje. Višji znesek bodo dobili vsi upravičenci, ki jim bo izdana odločba po uveljavitvi ZUJF, tudi če so vlogo vložili pred uveljavitvijo ZUJF.

VRTCI

Staršem, ki jim je za leto 2012 s strani centrov za socialno delo že izdana odločba o znižanem plačilu vrtca za drugega in vsakega nadaljnjega otroka, pravica do brezplačnega vrtca preneha 1. junija. Zato bodo pristojni centri za socialno delo staršem po uradni dolžnosti izdali nove odločbe o znižanem plačilu vrtca. Tem staršem torej nove vloge ni potrebno oddajati.
  

NADOMESTILO ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI

Vloge za uveljavitev nadomestila za primer brezposelnosti, ki so bile oddane do uveljavitve ZUJF bodo obravnavane še po do takrat veljavni zakonodaji. Vloge, ki bodo oddane po uveljavitvi ZUJF, torej od 31. maja dalje pa, ne glede na to, kdaj je upravičencu delovno razmerje prenehalo, po novem.

ZDRAVSTVENO VARSTVO ZA VOJNE VETERANE

Vojnim veteranom se po uveljavitvi ZUJF pravica do zdravstvenega varstva zagotavlja ob izpolnjevanju starostnega pogoja (dopolnjenih 55 let) in pogojev za pridobitev veteranskega dodatka. Vsi začeti postopki za uveljavitev pravice do zdravstvenega varstva pred uveljavitvijo ZUJF se bodo dokončali na novih določilih ZUJF. Pristojna upravna enota bo po uradni dolžnosti razveljavila odločbo o pravici zdravstvenega varstva, ki je bila priznana na podlagi Zakona o vojnih veteranih pred uveljavitvijo ZUJF, če bo ugotovila, da vojnemu veteranu pravica po ZUJF od 1. 1. 2013 dalje ne pripada. V takem primeru bo vojni veteran prejel odločbo o razveljavitvi pravice do zdravstvenega varstva od 1. 1. 2013 dalje.

POKOJNINE

Upokojencem, ki prejemajo pokojnino ali del pokojnine, ki nima podlage v vplačanih prispevkih in se jim bo po ZUJF ta del pokojnine zmanjšal, bodo v juniju dobili informativni izračun iz ZPIZ.

 Spreminja se višina letnega dodatka, in sicer tako, da se uživalcem pokojnin izplača v treh različnih višinah, glede na višino pokojnine, ki jo prejemajo. Uživalcem invalidskih nadomestil se letni dodatek izplača v višini 166 evrov, ne glede na višino nadomestila. Upokojenci ali upravičenci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, katerih pokojnina ali nadomestilo v mesecu izplačila letnega dodatka presega 622,01 evra, do izplačila letnega dodatka niso upravičeni. Nadalje je še določeno, da se letni dodatek v navedeni višini izplačuje do leta, ki sledi letu, v katerem je rast bruto družbenega proizvoda (BDP) presegla 2,5 %.

 

Razredi za izplačilo letnega dodatka so določeni na sledeči način:

  • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 414 evrov, se letni dodatek izplača v višini 367,95 evrov;
  • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 414,01 evrov do 518 evrov, se letni dodatek izplača v višini 223,56 evrov;
  •  
  • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 518,01 evrov do 622 evrov, se letni dodatek izplača v višini 166 evrov;
  • uživalcem nadomestil iz tretje alineje prvega odstavka 136.b člena ZPIZ-1, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 622 evrov, se letni dodatek izplača v višini 166 evrov;
  • uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz druge in tretje alineje prvega odstavka 136.b člena ZPIZ-1, katerih pokojnina oziroma nadomestilo v mesecu izplačila letnega dodatka presega 622,00 evrov se letni dodatek ne izplača.

ŠTUDENTSKO DELO

Koncesionarji so dolžni od 1. 6. 2012 obračunati koncesijsko dajatev v višini 23 %, 2 % dodatno koncesijsko dajatev (ki ostaja nespremenjena) ter DDV na koncesijsko dajatev (20 % DDV od 25 % koncesijske dajatve).

 

Datum obračuna je na dan opravljene storitve koncesionarja, ne glede na to, kdaj je bilo delo opravljeno in kdaj je bila izdana napotnica, kar pomeni, da mora biti na fakturi, ki bo izdana za opravljeno storitev od 1.6. 2012 naprej, obračunana 23 % koncesijska dajatev v skladu z ZUJF. Prvi zbirni mesečni obračun z višjo koncesijo, bodo torej pripravili v mesecu juliju. Vse podrobnosti bomo dogovorili v aneksih med MDDSZ in koncesionarji, ki morajo biti, skladno z ZUJF, sklenjeni v 30 dneh od uveljavitve zakona.

 

ZUJF predvideva ustanovitev posebnega proračunskega sklada pri ministrstvu. Ker ustanovitev sklada zahteva še nekaj časa, ostaja način nakazovanja koncesijske dajatve enak kot do sedaj. Sredstva se nakazujejo Študentski organizaciji Slovenije (17,4% obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve), Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendiranje (63 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve), koncesionarju pa se priznajo stroški v višini 19,6 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve. Tudi nakazilo dodatne koncesijske dajatve (2 %) ostaja nespremenjeno.

Več informacij o posameznih pravicah


Vir:
MDDSZ

uredil : Branka
Datum objave : Torek, 5 Junij 2012 07:34

Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ Predstavitev ukrepov iz Zakona za uravnoteženje javnih financ

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (88)
Arhiv (19)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice