naroči si RSS novice RSS Novice Center za socialno delo Radovljica

2012
1
SEP
Razpis za prosto delovno mesto direktorja


Svet Centra za socialno delo Radovljica na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 s sprem.), 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št.42/2002 s sprem.), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS št.3/07–UPB2, v nadaljevanju ZSV) in na podlagi 30. in 31. člena Statuta Centra za socialno delo Radovljica ter sklepa 4. seje Sveta Centra za socialno delo Radovljica z dne 21.6.2012, razpisuje prosto delovno mesto

 

direktorja (M/Ž) Centra za socialno delo Radovljica

 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV), in sicer:

-  visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. čl. ZSV in 5 let delovnih izkušenj ali
- višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva
-  opravljen strokovni izpit po ZSV
- opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.

Kandidati naj prijavi za razpis priložijo življenjepis in svojo vizijo Centra za socialno delo Radovljica za mandatno obdobje.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica – v zaprti kuverti z oznako ˝Ne odpiraj – razpis za direktorja˝ v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

 

 Svet Centra za socialno delo Radovljica

uredil : Branka
Datum objave : Sobota, 1 September 2012 13:55

Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja Razpis za prosto delovno mesto direktorja

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (88)
Arhiv (19)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice