Povezave

Društvo SOŽITJE: http://www.zveza-sozitje.si/
Društvo Projekt človek: http://projektclovek.si
Razvojna agencija Sora: http://www.ra-sora.si/slo/main.asp
Regionalna razvojna agencija Gorenjske: http://www.bsc-kranj.si/

Policijska uprava Kranj: http://www.policija.si/si/organiziranost/pu/kr/sosveti.html
Policija: http://www.policija.si/si/

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj: http://www.zzv-kr.si/
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije: http://www.zpiz.si/
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: http://www.zzzs.si/
Zavod RS za zaposlovanje: http://www.zrsz.si/ (ali http://www.ess.gov.si/)

Inštitut RS za socialno varstvo: http://www.irssv.si/portal/
Socialna zbornica: http://www.soczbor-sl.si/
Fakulteta za socialno delo: http://www.fsd.si/
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije: http://www.gov.si/csd/
Skupnost socialnih zavodov Slovenije: http://www.ssz-slo.si/slo/main.asp

Psihiatrična bolnišnica Begunje: http://www.pb-begunje.si
Psihiatrična klinika Ljubljana: http://www.psih-klinika.si

Nevladne organizacije na področju duševnega zdravja:
YHD- društvo za teorijo in kulturo hendikepa: http://www.yhd-drustvo.si/
Šent- slovensko združenje za duševno zdravje: http://www.sent-si.org/
Ozara Slovenija - nacionalno združenje za kakovost življenja: http://www.ozara
Altra - odbor za novosti v duševnem zdravju

Invalidi:
Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik: http://www.osp-zuim.lj.edus.si/
Sonček- zveza društev za cerebralno paralizo: http://www.zveza-soncek.si/index.htm
Združenje multiple skleroze Slovenije: http://www.zdruzenje-ms.si/
Zveza paraplegikov Slovenije: http://www.zveza-paraplegikov.si/
Zavod Zarja: http://www.zavod-zarja.si/

Zasvojenosti:
Zavod Pelikan Karitas: http://pelikan.karitas.si/zasvojeni/index.php
Anonimni alkoholiki: http://www.aa-drustvo.si/
Al-anon - skupine za družinske člane alkoholikov: http://www.al-anon-drustvo.si/
Overeaters anonymous - slovenska skupnost:http://www.geocities.com/oaslo/
Gamblers anonymous: http://www.gamblersanonymous.org/
Ustanova odsev se sliši: http://www.ustanova-odsevseslisi.si/
DrogArt: http://www.drogart.org/
Društvo UP: http://www.drustvo-up.si/page/
Urad za droge: http://www.uradzadroge.gov.si/
dr. Janez Rugelj: http://www.preobrazba-rugelj.si/

Mladina:
Vzgojni zavod Kranj: http://www.vz-kranj.si/
Krizni center za mlade - Gorenjska: http://www.kc-kresnicka.si/
Krizni centri za mlade v Sloveniji: http://www.mddsz.gov.si/index.php?id=6799&L=sl
Društvo za preventivno delo: http://www.drustvo-dpd.si/
Center za pomoč mladim: http://www.cpm-drustvo.si/
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše: http://www.scoms-lj.si/
Urad RS za Mladino: http://www.uradzamladino.gov.si/

Varne hiše, zavetišča, zatočišča in materinski domovi ter drugi programi s področja preprečevanja nasilja: http://www.mddsz.gov.si/index.php?id=9715
SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja: http://www.drustvo-sos.si/
Združenje proti spolnemu zlorabljanju: http://www.spolnonasilje.over.net/
Zavod EMMA: http://www.zavod-emma.si/
Društvo za nenasilno komunikacijo: http://www.drustvo-dnk.si/

Druga društva:
Hospic - oskrba umirajočih in svojcev: http://www.drustvo-hospic.si/
Amnesty International Slovenije: http://www.amnesty.si/
Slovenska filantropija: http://www.filantropija.org/
Slovenska filantropija - prostovoljstvo: http://www.prostovoljstvo.org/
Slovenska Karitas: http://www.karitas.si/

Seznam ustanov državne in javne uprave na spletu: http://www.gov.si/abecedno.html
Predsednik RS: http://www.up-rs.si/
Državni zbor: http://www.dz-rs.si/
Vlada RS: http://www.vlada.si/
Ustavno sodišče: http://www.us-rs.si/
Vrhovno sodišče (in druga sodišča): http://www.sodisce.si/
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani: http://www.sodisce.si/dsslj/
Višje delovno in socialno sodišče: http://www.sodisce.si/vdss/
E-uprava: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: http://www.mddsz.gov.si/
Urad RS za varstvo potrošnikov: http://www.uvp.gov.si/
Varuh človekovih pravic: http://www.varuh-rs.si/
EU varuh človekovih pravic: http://www.euro-ombudsman.eu.int/glance/sl/default.htm

Imenik odvetnikov Slovenije: http://www.ius-software.si/seznami/
Register oseb za dajanje brezplač. pravne pomoči: http://www.mp.gov.si/index.php?id=2308

Sindikati:
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. http://www.zsss.si/
Konferenca sindikatov Slovenije PERGAM: http://www.sindikat-pergam.si/
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije: http://www.sindikat-zsvs.si/