Center za socialno delo Radovljica

Center za socialno delo je javni socialno varstveni zavod, ki opravljaja socialno varstvene storitve in dajatve, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter naloge s področja družinskih prejemkov. Zakonsko podlago za delovanje Centra predstavlja Zakon o socialnem varstvu in drugi zakoni (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ...), ki nalagajo naloge in ukrepe organom socialnega varstva.

Center za socialno delo Radovljica je pristojen za področje štirih občin: Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj. Na Centru za socialno delo Radovljica smo zaposlene socialne delavke, psihologinji, sociologinja, pravnica in druge sodelavke usposobljene, da vam pomagamo iskati poti iz stisk in težav.

Pri delu se srečujemo z materialno ogroženimi osebami in družinami, otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, s težavami v odraščanju, mladoletnimi prestopniki, otroki prikrajšanimi za normalno družinsko življenje, z osebami s konfliktnimi odnosi (v družini, socialni sredini), osebami starimi nad 65 let in invalidi, ki ne morejo skrbeti sami zase in niso sposobni za delo, z osebami, ki imajo težave zaradi odvisnosti ali kronične duševne bolezni, z ženskami in otroci ogroženim zaradi nasilja in drugimi socialno ogroženimi skupinami.

Vsem, ki niste kos svojim težavam, se lahko oglasite in pomagali vam bomo pri prepoznavanju vaše stiske - nudili vam bomo prvo socialno pomoč. Skupaj z vami bomo ocenili in poiskali možne rešitve ter vas seznanili z drugimi programi in izvajalci, ki vam lahko pri tem pomagajo.

Posameznikom - ki so zaradi različnih vzrokov v socialni stiski, prognoza njihovih težav pa kaže, da bi lahko ob ustrezni strokovni pomoči v svojem okolju normalno živeli - bomo ponudili osebno pomoč. Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti.

Kadar pa socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini in so rešljive le s spremembami v družini kot celoti, vam lahko nudimo storitev pomoč družini za dom v obliki strokovnega svetovanja in pomoči pri urejanju odnosov med družinskimi člani, pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge.

Pomoč družini na domu je storitev socialne oskrbe, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se starejšim ali invalidnim vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu

VSAKOGAR, KI JE V STISKI, SPREJMEMO, MU PRISLUHNEMO IN POMAGAMO

Če z našim delom niste zadovoljni, lahko na Svet Centra za socialno delo naslovite "Ugovor zoper delo strokovnega delavca". To morate storiti v osmih dneh od dne, ko ste imeli pri nas opravek, v ugovoru pa navedite razloge vašega nestrinjanja.